Regulamin szkoleń i wydarzeń

Pobierz regulamin w pliku PDF

§1

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Szkolenia/Wydarzenia jest Kalski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-539), ul. Al. Powstania Warszawskiego 15;
  NIP: 675-174-92-33; Regon: 388585876; KRS: 0000899219 zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Kontakt do działu obsługi Klienta: [email protected], numer komórkowy: 784 391 728, lub 733 068 973.

§2

DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych – Kalski Sp. z o.o. z siedzibą w 31-539 Kraków, ul. Al. Powstania Warszawskiego 15.; Nip: 675-174-92-33; Regon: 388585876; KRS: 0000899219.
 2. Serwis – strona internetowa Organizatora, zawierająca szczegółowe informacje na temat Szkolenia/Wydarzenia znajdująca się pod adresem: www.kalski.com.pl; https://kalski.com.pl/trening-z-kalskim-sprzedaz_step_one/ oraz https://kalski.com.pl/trening-z-kalskim-kobiety-sprzedaja-lepiej/
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 4. Płatnik – osoba fizyczna lub prawna upoważniona do zaciągania zobowiązań finansowych dokonująca płatności za udział w Szkoleniu/Wydarzeniu poprzez Formularz zgłoszeniowy.
 5. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający zgłoszenie udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu (dalej również jako: ,,Zgłoszenie”).
 6. Uczestnik – każda osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu/Wydarzeniu.
 7. Konsument – należy rozumieć przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.).
 8. Przedsiębiorca – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 9. Zawarcie Umowy – do zawarcia umowy niezbędne jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonania opłaty za udział w Szkoleniu/Wydarzeniu, przy czym za moment zawarcia umowy między Organizatorem, a Płatnikiem uważa się moment zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Organizatora.
 10. Produkt – odpłatna usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Użytkownika w postaci Szkolenia lub Wydarzenia. Cena jednostkowego Produktu wskazana jest każdorazowo w opisie Produktu. Zakup Produktu wiąże się z koniecznością dokonania przez Użytkownika opłaty oraz zaakceptowania Regulaminu.
 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Polityka Prywatności i plików cookies – obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu, także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, dostępna pod adresem https://kalski.com.pl/cookies/
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcę za pomocą Serwisu przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi korzystanie z bezpłatnych lub odpłatnych funkcjonalności Serwisu, w tym zakupu Produktów.
 14. Koszyk – element Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.
 15. TPay – należy rozumieć przez to operatora płatności, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności elektroniczne (karta, szybki przelew, blik).
 16. TPay Raty online – metoda płatności umożliwiająca Konsumentom uzyskanie Kredytu konsumenckiego na opłacenie uczestnictwa w Szkoleniu/Wydarzeniu.
 17. Bank – oznacza bank udzielający Kredytu konsumenckiego. W przypadku wybrania opcji płatności TPay Raty online za Wydarzenie Kredytodawcą jest Alior Bank S.A.

§3

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem konkretnego Szkolenia/Wydarzenia za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia/Wydarzenia.
 2. Formularz zgłoszeniowy wypełniany jest przez Płatnika w formie elektronicznej, a następnie przesyłany w jednej z dwóch dostępnych form:
  a) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkretnego Szkolenia/Wydarzenia (system TPay),
  b) poprzez wiadomość mailową ze zgłoszeniem i danymi do faktury proforma przesłaną na adres Organizatora. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca należy opłacić wystawioną FV proforma do wyznaczonego terminu płatności.
 3. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za Szkolenie/Wydarzenie, co równoznaczne jest z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie płatności.
 5. O przyjęciu na Szkolenie/Wydarzenie decyduje kolejność Zgłoszenia i dokonania opłaty za udział w Szkoleniu/Wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia/wydarzenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego Szkolenia/Wydarzenia.
 6. W terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia/Wydarzenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Zgłoszeniu, potwierdzenie udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Szkolenia/Wydarzenia. W przypadku nieotrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni przed rozpoczęciem zajęć, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną, kontakt mailowy na adres e-mail [email protected]

§4

SZKOLENIA/WYDARZENIA

 1. Organizator realizuje Szkolenia/Wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie Szkoleń/Wydarzeń dostępnej pod adresem https://socialmedianow.pl/szkolenia/
 2. Oferta Szkolenia/Wydarzenia określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program oraz termin przeprowadzenia Szkolenia/Wydarzenia.
 3. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w Szkoleniu/Wydarzeniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i lunch). Szczegóły pakietów poszczególnych Szkoleń/Wydarzeń są uwzględnione na stronach Szkoleń/Wydarzeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu Szkolenia/Wydarzenia, bez wpływu na jakość merytoryczną Szkolenia/Wydarzenia oraz cel Szkolenia/Wydarzania. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników.

§5

GWARANCJA SATYSFAKCJI SZKOLENIE FACEBOOK&INSTAGRAM PRO

 1. Uczestnik, biorący udział w szkoleniu dwudniowym Trening z Kalskim sprzedaż_step_one, oraz sprzedaż_step_two, oraz Negocjacje_Pro może skorzystać z gwarancji satysfakcji w okresie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Aby skorzystać z Gwarancji Satysfakcji należy przesłać wiadomość wraz z uzasadnieniem na adres mailowy: [email protected]
 3. Organizator odpowiada pisemnie na wiadomość, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Gwarancja Satysfakcji obejmuje wyłącznie zwrot opłaty za szkolenie stacjonarne pod warunkiem uczestnictwa w obu dniach szkoleniowych.
 5. Gwarancja Satysfakcji nie obejmuje zwrotu opłaty za kurs online oraz doradztwo w przypadku zakupienia pakietów z kursem online lub kursem online i doradztwem.

§6

PŁATNOŚCI

 1. Cena Szkolenia/Wydarzenia podana jest w złotych polskich. Podane ceny Szkolenia/Wydarzenia są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% od cenny netto.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia rabatu dla grup lub stałych Uczestników, z zastrzeżeniem, że udzielone rabaty nie sumują się oraz nie łączą z innymi promocjami udostępnionymi przez Organizatora.
 3. Udzielonych przez Organizatora rabatów nie można wymienić na gotówkę.
 4. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za Szkolenie/Wydarzenie.
 5. Płatność za Szkolenie/Wydarzenia odbywa się poprzez Formularz zgłoszeniowy lub na podstawie wystawionej FV proforma.
 6. Ostateczna faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana Płatnikowi w formie elektronicznej.
 7. Płatnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Szkolenie/Wydarzenia przed terminem Szkolenia/Wydarzenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.
 8. Płatnik ma możliwość dokonania płatności wybierając sposób zapłaty Tpay Raty online. Przed wyborem sposobu płatności w formie rat, Płatnik zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą płatności ratalnej wyrażonej dostępnej pod adresem: https://tpay.com/dla-biznesu/metody-platnosci/raty-online?fbclid=IwAR0bsJVAVuoznTDXxQZzzaFeIHBIkSRRnxjDa1pVx8d6aLmoQJ_Lg7XvmQE

§7

PRAWA AUTORSKIE ORGANIZATORA

 1. Uczestnik nie nabywa praw autorskich do udostępnionych mu w ramach Szkolenia/Wydarzenia materiałów.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem sublicencji do utworów opublikowanych w Serwisie lub udostępnionych Uczestnikom przez Organizatora w jakiejkolwiek innej formie, w tym przekazanych w ramach Szkolenia/Wydarzenia – w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, szablony, nagrania audio i video (dalej jako: Utwory) przysługują Organizatorowi oraz podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 t.j. ze zm.).
 3. Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej, odpłatnej licencji na indywidualną eksploatację przekazanych mu Utworów w celu osobistego użytku.
 4. Utwory przekazane w związku z udziałem w Szkoleniu/Wydarzeniu mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Organizatora wyłącznie na użytek własny.
 5. Wynagrodzenie za udzielenie licencji zostaje zawarte w koszcie usług szkoleniowych/wydarzeniowych.
 6. O ile pozwala na to technologia Utwory oznakowane są logiem Organizatora oraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika, któremu udzielona zostaje licencja.
 7. W przypadku korzystania przez Uczestnika z przekazanych materiałów w sposób inny niż określony w niniejszym paragrafie Organizator nałoży na Uczestnika karę umowną w wysokości 1000 zł.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§8

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik Szkolenia/Wydarzenia wyraża nieodpłatną i nieodwołaną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora w celach promocyjno-reklamowych w związku z wykonywaną podczas Szkolenia/Wydarzenia dokumentacją zdjęciową oraz wideorejestracją Szkolenia/Wydarzenia.
 2. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 3. Uczestnik Szkolenia/Wydarzenia zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania jego wizerunku na potrzeby wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§9

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i poleceń osób wyznaczonych do realizacji Szkolenia/Wydarzenia przez Organizatora.
 2. Organizator jest uprawniony do usunięcia z udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu Uczestnika, który:
  a) Nie stosuje się do postanowień Regulaminu,
  b) Nie stosuje się do poleceń oraz/lub instrukcji osób wyznaczonych do realizacji Szkolenia/Wydarzenia przez Organizatora
  c) Zakłóca porządek w trakcie Szkolenia/Wydarzenia lub w inny sposób utrudnia innym Uczestnikom udział w Szkoleniu/Wydarzeniu,
  d) Znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających.
 3. W sytuacji nie dopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu lub usunięciu Uczestnika z udziału w trakcie trwania Szkolenia/Wydarzenia, z przyczyn wskazanych w ust. 2 lit a)-d) Organizator nie zwraca opłaty za brak możliwości udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu usuniętego lub niedopuszczonego do udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu Uczestnika.
 4. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu uczestnictwa w Szkoleniu/Wydarzeniu w terminie 7 dni przed planowanym Szkoleniem/Wydarzeniem

§10

REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia zakończenia Szkolenia/Wydarzenia.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Szkolenia/Wydarzenia należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) Imię i nazwisko płatnika,
  b) Potwierdzenie płatności za udział w Szkoleniu/Wydarzeniu,
  c) Datę Szkolenia/Wydarzenia,
  d) Opis przedmiotu reklamacji,
  e) Ewentualne żądanie.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo wezwać Płatnika/Uczestnika do udzielenia dodatkowych wyjaśnień (dalej jako ,,Wyjaśnienia”).
 5. W sytuacji wezwania Płatnika/Uczestnika do udzielenia Wyjaśnień, zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Wyjaśnień przez Organizatora.
 6. Organizator przekaże Uczestnikowi/Płatnikowi odpowiedź na reklamację przy wykorzystaniu tego samego kanału kontaktu, którym posłużył się Uczestnik/Płatnik, chyba że Uczestnik/Płatnik wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą innego kanału kontaktu i jednocześnie wskaże jego rodzaj.
 7. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem/Płatnikiem, Organizator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

§11

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów, w tym Regulaminów obiektów, w których odbywa się Szkolenie/Wydarzenie oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także poleceń i instrukcji wydawanych przez osoby wyznaczone do przeprowadzenia Szkolenia/Wydarzenia z ramienia Organizatora.
 2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani jakiegokolwiek ubezpieczenia Uczestników w trakcie Szkolenia/Wydarzenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, uszczerbki na zdrowiu Uczestników ani wypadki śmiertelne. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników w trakcie Szkolenia/Wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.
 5. Każdy Uczestnik na bieżąco informuje osoby wyznaczone do organizacji Szkolenia/Wydarzenia przez Organizatora o sytuacjach niebezpiecznych lub o swoim złym samopoczuciu.
 6. Uczestnik dla swojego bezpieczeństwa zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych, które mogą uniemożliwić mu udział w Szkoleniu/Wydarzeniu. Organizator może podjąć decyzję o rozwiązaniu Umowy z Uczestnikiem, którego stan zdrowia nie pozwala na udział w Szkoleniu/Wydarzeniu.
 7. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych materiałów ochrony osobistej oraz stosowania się do obowiązujących przepisów związanych z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju.

§12

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA/WYDARZENIA

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia/Wydarzenia lub jego odwołania z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą, na potrzeby niniejszego Regulaminu, rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia (w tym wystąpienie wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie obostrzeń z powodu stanu epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, a także nagła choroba osób prowadzących Szkolenie/Wydarzenie.
 3. Organizator zastrzega sobie również możliwość zmiany terminu Szkolenia/Wydarzenia lub jego odwołania, w sytuacji niezgłoszenia udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu minimalnej liczby Uczestników do _______3__dni przed rozpoczęciem Szkolenia/Wydarzenia.
 4. W sytuacji zmiany terminu Szkolenia/Wydarzenia Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Płatnika o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Płatnika lub telefonicznie na wskazany przez Płatnika numer kontaktowy, a także do zaproponowania: a) wyznaczenia nowego terminu Szkolenia/Wydarzenia lub b) zwrotu 100% opłaty za Szkolenie/Wydarzenie.
 5. W przypadku wyboru przez Uczestnika nowego terminu Szkolenia/Wydarzania Organizator po zakończeniu działania siły wyższej niezwłocznie poinformuje Uczestników Szkolenia/Wydarzenia drogą e-mail o nowym terminie Szkolenia/Wydarzenia.
 6. W przypadku zmiany terminu Szkolenia/Wydarzenia, Uczestnik w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o nowym terminie Szkolenia/Wydarzenia zobowiązany jest do potwierdzenia Organizatorowi swojej obecności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu w terminie 7 dni, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi dokonanej przez niego opłaty za udział w Szkoleniu/Wydarzeniu.
 7. W sytuacji, w której Płatnik zgłasza do udziału w Szkoleniu/Wydarzeniu osoby trzecie, jednocześnie dokonując za nie płatności, wystarczające jest potwierdzenie udziału zgłoszonych Uczestników przez Płatnika.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu dokonanej opłaty, wyłącznie pod warunkiem zgłoszenia takiego żądania w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości e-mail na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym zawierającej wskazanie nowego terminu Szkolenia/Wydarzenia. Żądanie zwrotu dokonanej opłaty Płatnik zobowiązany jest zgłosić na adres [email protected]
 9. Płatnik zgłaszający Uczestników Szkolenia/Wydarzenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na Szkolenie/Wydarzenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana osób delegowanych na Szkolenie/Wydarzenie musi zostać zgłoszona poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]
 10. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika/Płatnika – w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.
 11. Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

§13

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Płatnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dokonania zapłaty przez Płatnika.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zapłaty.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Płatnik będący Konsumentem wysyła na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków Kalski Sp. z o.o. w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Rejestracji.
 4. Organizator Szkolenia/Wydarzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Płatnikowi będącemu Konsumentem uiszczoną opłatę.
 5. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Płatnik będący Konsumentem.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu ma również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§14

POZASĄDOWE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Płatnik, będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może:
  a) wybrać jedną z procedur pozasądowego rozwiązania sporów. Szczegółowe sposoby rozwiązywania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  c) złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 285).

§15

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności i wykorzystania plików cookies dostępnej pod adresem www.kalski.com.pl

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2021
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go w Serwisie.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniu/ Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych między Organizatorem a Płatnikiem/Uczestnikiem Szkolenia lub Wydarzenia będzie Sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

________________________

________________________

________________________
dane Kupującego

KALKI Sp. z o.o.
Al. Powstania Warszawskiego 15
31-539 Kraków
Trening z Kalskim

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. z 2020 r. poz.287) ………………….……………niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………..…….

________________________
podpis

Załącznik:

-dowód zakupu paragon/faktura