REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony
internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.kalski.com.pl Jest
dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

KALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31-539 Kraków
ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15
NIP: 6751749233,
REGON: 38858587600000
KRS:
 0000899219

e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:

KALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31-539 Kraków
ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15

e-mail: [email protected]

Adres do przesyłek / zwrotów:

Przemysław Kalski-Kaźmierczak
32-020 Wieliczka
ul. Źródlana 1A,

e-mail: [email protected]

Kontakt:

tel: 733 068 973
e-mail: [email protected]

Reklamacje:

[email protected]

§ 1. DEFINICJE

1. SKLEP INTERNETOWY – oznacza stronę internetową prowadzoną przez
SPRZEDAWCĘ i USŁUGODAWCĘ pod domeną: www.Kalski.com.pl. za pośrednictwem której
KLIENT może zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę
sklepu internetowego.

2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca:

KALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31-539 Kraków
ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15
NIP: 6751749233,
REGON: 38858587600000
KRS:
 0000899219

e-mail: [email protected]

będący jednocześnie właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub
zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU
INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. PRODUKT – przedmiot oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.

6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za
pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci
zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Do zakresu działalności SPRZEDAWCY należy sprzedaż detaliczna PRODUKTÓW
prezentowanych na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO oraz będących w asortymencie
SPRZEDAWCY.

2. SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę
internetową SKLEPU INTERNETOWEGO następujące usługi:
● utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM
(świadczenie tych usług elektronicznych jest bezpłatne),
● umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu
Konta KLIENTA na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO (umowa jest zawierana jest na
czas nieoznaczony, za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA
na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO).
● umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza (umowa jest
zawierana na czas oznaczony, – na okres wypełniania i przetwarzania Zamówienia – i ulega
rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia).

3. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn
w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy
z wyjątkiem, gdy usługa została wykonana w pełni przed upływem tego terminu za zgodą
KONSUMENTA.
Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania
przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od
umowy z wyjątkiem, gdy usługa została wykonana w pełni przed upływem tego terminu za
zgodą tej osoby.

4. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy:
● KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA
niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od
otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych
związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
● USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza REGULAMIN –
z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli
obiema stronami umowy są przedsiębiorcami, USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji
wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
● USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

6. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA
konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć
Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU INTERNETOWEGO.
W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową
(przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub
wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza
niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone
przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w
przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta
e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO
konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów
i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie
SKLEPU INTERNETOWEGO.

7. KLIENT obowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem
faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą
naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

8. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia
dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.

9. Zamówienie w SKLEPIE INTERNETOWYM można składać drogą elektroniczną – pocztą
elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową.

10. Informacje zamieszczone w SKLEPIE INTERNETOWYM nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania
ofert.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie
SPRZEDAWCY płatności za zamówione PRODUKTY, aż do wyczerpania się zapasów
objętych tą formą sprzedaży.

12. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie
jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3. ZAMÓWIENIE.

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje Zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE.
Przy zamówieniach z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas dostawy
uzgadniane są indywidualnie

2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia
23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 2070.) (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).

3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM.
Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego REGULAMINU
potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem
Zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce
KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA
potwierdza treść proponowanej umowy utrwalona na papierze lub za pomocą poczty
elektronicznej. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o zawarciu umowy
– jest ono skutecznie, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub za pomocą poczty
elektronicznej po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

6. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez SPRZEDAWCĘ oznacza zawarcie
UMOWY SPRZEDAŻY.

7. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty
należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany
potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej UMOWĄ
SPRZEDAŻY i złożyć oświadczenia poprzez akceptacje zamówienia z formułą:
„ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

8. Realizacja Zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ
następuje:
a. Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
b. Po otrzymaniu płatności – jeżeli wybrano przelew elektroniczny.

9. Termin realizacji Zamówienia w przypadku PRODUKTÓW znajdujących się w magazynie
nie dłużej niż 5 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w ust.8. W przypadku
PRODUKTÓW oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu
Zamówienia.

10. Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA zobowiązany jest niezwłocznie
wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że
umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY, KONSUMENT może
wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od
umowy odstąpić.

11. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może
odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

§ 4. CENY.

1. Podane w ofercie sklepu ceny PRODUKTÓW są cenami w walucie polskiej i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).

2. Podane ceny są cenami detalicznymi.

3. Podane ceny PRODUKTÓW nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej
wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania Zamówienia i zależy od sposobu wysyłki
i wartości Zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera
sposób wysyłki i płatności oraz potwierdza swój wybór.

4. Cena aktualna w chwili złożenia zamówienia jest ceną wiążącą dla KLIENTA

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI:

1. Możliwe są następujące sposoby płatności z tytułu zawartej umowy z KLIENTEM:
a. Przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub
w potwierdzeniu Zamówienia,
b. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym – zamówione PRODUKTY należy
odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie SPRZEDAWCY.
c. Płatność przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez TPay.

2. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części.

§ 6. WYSYŁKA TOWARU

1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich
i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy
płatności. KLIENT w trakcie wypełniania internetowego formularza Zamówienia jest
informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas
składania ZAMÓWIENIA.

2. Koszty dostawy ponosi KLIENT, chyba że opis oferty PRODUKTU stanowi inaczej.

3. Zakupione PRODUKTY wysyłamy firmami kurierskimi, których aktualna lista dostępna
jest każdorazowo w chwili składania zamówienia.

4. Przy odbiorze towaru prosimy o jego sprawdzenie czy nie posiada widocznych uszkodzeń
mechanicznych.

§ 7. REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI
KONSUMENTAMI (DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW).

1. Niniejszy punkt REGULAMINU stosuje się wyłącznie w stosunkach z KLIENTAMI nie
będącymi Konsumentami.

2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach
z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym
art.556-581 Kodeksu cywilnego.

§ 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA.

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.
683) KLIENT będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” – ma prawo
odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie
ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu
PRODUKTÓW przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego
z PRODUKTÓW – lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia
zawarcia umowy). W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje
zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał
sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez
SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.
Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną.
W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie
prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.

2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni
kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać
na adres do
ADRES DO PRZESYŁEK/ZWROTÓW podany w danych SPRZEDAWCY – chyba że
SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu
decyduje data nadania przesyłki.

3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.

4. SPRZEDAJĄCY w terminie 14 dni kalendarzowych – od otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak
wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub
dostarczenia dowodu jej odesłania. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
dodatkowymi kosztami.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT
(kupujący).

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI
w wypadkach:
a. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia umowy;
c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do spożycia;
e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna
powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

8. Przepisy zawarte w § 8 ust. 1 – 7 niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby
fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI PRZY
SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA.

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy –
bez wad.

2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały
w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej
w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.

3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją
uprawnienia KONSUMENTA i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je
wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ.
Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie
wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu
odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
(art. 577 Kodeksu Cywilnego).

4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową,
KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

6. W celu zgłoszenia reklamacji zaleca się, aby KONSUMENT wypełnił protokół
reklamacyjny, lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia
wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji
SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub
ustnie.

7. Wadliwy PRODUKT – w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ – jeżeli będzie to możliwe
i celowe – KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany
na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w UMOWIE
SPRZEDAŻY, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz
została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej
zamontowania dostarczenie rzeczy przez KONSUMENTA byłoby nadmiernie utrudnione,
KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się
znajduje.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem
o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub
naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez
SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast
wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności
z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

11. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną
od wad albo usunięcia wady. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na
wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu
KONSUMENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób
wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

13. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą
pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie
reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

14. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty
związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże
należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

15. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – SPRZEDAWCA
odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

16. Przepisy zawarte w § 9 ust. 1 – 15 niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby
fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli
z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

§ 10. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do
realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim –
z wyjątkiem opisanym w ust 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.).

2. W przypadku sprzedaży PRODUKTÓW poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu
dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania
i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem
przesyłek – firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia
a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi
systemu płatności.

3. Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU
INTERNETOWEGO jest firma:

KALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31-539 Kraków
ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15
NIP: 6751749233,
REGON: 38858587600000
KRS: 0000899219

e-mail: [email protected]

4. Dane osobowe KLIENTA zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub
rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania UMOWY
SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

5. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przeniesienia,
sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu co do ich przetwarzania i żądania ich usunięcia
w dowolnym czasie. Ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którą pełni
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia UMOWY
SPRZEDAŻY lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością
zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych
KLIENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

7. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych
KLIENTA:
● nazwisko i imię lub nazwa firmy KLIENTA;
● w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
● adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu);
● adres e-mail Użytkownika;
● numer telefonu kontaktowego;

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie
Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść
REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie
KLIENTA.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
1025 ze zm.);
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
c) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ze
zm.);
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 776 ze zm.);
f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.);
g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 683).

4.W przypadku, gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej –
przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za
niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym
przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie
REGULAMIN pozostaje obowiązujący.

6. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są
używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów
ustawy prawo własności przemysłowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).

7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter.
Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowe

8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do
rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do
rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze
polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

9. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
a. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie
i mieście na prawach powiatu. KONSUMENCI mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub
informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze SPRZEDAWCĄ lub
USŁUGODAWCĄ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik
występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu KONSUMENTA: przedstawia jego
roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji.
Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już
toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz KONSUMENTÓW;
b. istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd
orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach
Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy
konsumenckie rozpatrują spory między KONSUMENTAMI a przedsiębiorcami, jeżeli
wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do
rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy
powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów.
Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed
sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się
opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane
kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie
internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
c. istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich
inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą
a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza
ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej
jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego
i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom
termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co
najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się
od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne
na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
d. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
e. KONSUMENT może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania
sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach
konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste,
skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między
konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających
z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między
konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę
w Unii Europejskiej.
Platformy ODR znajduje się pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
10. Wszelkie zmiany REGULAMINU SERWISU będą publikowane na stronie internetowej
i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość. Wszystkie zamówienia
przyjęte przez SPRZEDAWCĘ do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego
REGULAMINU u są realizowane na podstawie REGULAMINU, który obowiązywał w dniu
składania zamówienia przez KLIENTA.